Què opines de la tasca feta per ERC?

T'ha indignat que ADIF hagi enderrocat els lavabos de l'estació?

dilluns, 19 d’octubre de 2009

INFORMACIO CONVENI AJUNTAMENT TORTOSA I FUTURA EMD CAMPREDO

ANTECEDENTS: Procés segregacionista als anys 1990. Denegat al Tribunal Suprem.
SITUACIO ACTUAL: Pedania. Consell Assessor. Representant personal de l’Alcalde Aj.Tortosa
SITUACIO PROPOSTA EMD: - President. Elegit pels veïns de l’entitat pel sistema majoritari.
- Junta de Veïns. (1\3 dels regidors de l’Ajuntament en n. parell i segons resultats de les eleccions de l’Ajuntament)
PREAMBUL.
Campredó és un poble integrat en el municipi de Tortosa, que ha acreditat la seua vocació d’autogovern local i compta amb els recursos suficients per a cumplir les seves atribucions. A iniciativa de l’Ajuntament de Tortosa es proposa la formació de la Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a aprovar en votació popular (Vinculant).
L’EMD de Campredó no renuncia a esdevenir municipi sempre que es donen els condicionants necessaris.

DELIMITACIO TERRITORIAL
Nord: Pda. Sant Llatzer, Camí de la Creu del Coll-Redó i Camí Vinaixarop.
Sud: Terme l’Aldea , Riu Ebre (Terme Amposta)
Est: Terme Municipal l’Aldea
Oest: Pda. Sant Llatzer, Crta. C-42, Camí l’Ardiaca
En resum, és el terme històric, on incloem tots 2 Polígons, encara que no la seva gestió.

BÉNS I DRETS
Plena propietat dels béns Municipals en el seu àmbit territorial. Entre d’altres Torre, Llotja i Ayuso. Casal F.Llop, Camp de Futbol i ampliacions (Ed. Pedania), Escoles Font de Quinto, etc.
Es detallen al Conveni

COMPETÈNCIES I CONVENIS
Governació: Ocupació domini públic-Ordenació trànsit i Senyalització-Nomenclatura vies i plaques-Proposta festes locals
Policia Local: RC (relació col.laboració)
Junta Local de Seguretat: Assistència per tractar assumptes en l’àmbit territorial
Protecció civil: Integració en protocols d’Emergència
Urbanisme i patrimoni: Conservació, manteniment i millora
Sanitat i Serveis socials: Promoció i manteniment. RC en els serveis socials.
Serveis públics: Neteja, enllumenat i mercats no permanents. Conveni Aj. Tortosa neteja i enllumenat (informe EMD contractacions)
Ensenyament: Conservació, neteja i organització
Altres serveis: Cultura, festes, fires, esports, subvencions pròpies, turisme, lleure i joventut
Altres matèries: Atorgament d’honors, distincions i agermanaments. Representació en altres ens municipals( 1 membre entre totes les EMD)

FINANÇAMENT
Recursos EMD
Rendiments patrimoni , taxes i preus públics per prestació de servei
Transferències de l’Ajuntament de Tortosa (Corrent i inversió)
Transferències o subvencions d’altres ens públics o privats
Altres recursos d’acord amb la llei.
Relacions financeres Ajuntament Tortosa. Resultat fórmula on la variable número d’habitants té un pes important
Transferència corrent: Recaptació líquida any tancat dels conceptes: Ibi Urbana, Impost vehicles tracció mecánica, Participacio de l’Ajuntament en ingressos Estat multiplicat pel 40% multiplicat pel % d’habitants vs total.
Transferència capital: Recaptació líquida any tancat dels conceptes: Increment Valor terrenys , impost sobre construcció i taxa per llicències urbanístiques multiplicat pel 60% multiplicat pel % d’habitantas vs total. En aquesta transferència afegim el 3.5% de la recaptació líquida neta de l’IAE de l’àmbit territorial de l’EMD.

MOTIVACIO PER DONAR SUPORT A L’EMD
- Descentralització dels serveis i el reconeixement d’un marc que permeti la gestió autònoma dels recursos.
- El president de l’EMD és elegit en les eleccions municipals pel veïns de l’entitat pel sistema majoritari.
- Accedir a recursos econòmics d’altres ens públics o privats a través de subvencions o ajuts.
- Reconeixement del terme de Campredó
- Concepte: Concentració de població que, dins un municipi, forma un nucli separat i exerceix competències relatives als béns i patrimoni propis i als serveis i obres d’interès exclusiu.

El Grup d’ERC a Campredó dona suport al procès de l’EMD, sense abandonar el seu ideari d’ independència municipal, entenen que es un pas endavant.
El futur de l’EMD depèn del poble de Campredó, pero també de forma molt important del treball, gestió, pro-activitat, idees, comunicació, saber escoltar i d’altres moltes capacitats que ha d’oferir el President i la Junta Veïnal.
ERC estem preparats per assumir el repte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada